BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a
továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást
tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan
és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő
elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII.
törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi
kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett
személy részére kérésére meg kell küldeni.

I. FEJEZET – AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

 • Cégnév: Packers Energo Light Kft.
  (a továbbiakban: Társaság)

II. FEJEZET – ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes
beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő
tájékoztatást adjuk:

1. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz
igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és
ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a
honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes
adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

 • Cégnév: Pegaton Studio Kft
 • Székhely: 2700 Cegléd, Lajos u. 9.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-131495
 • Adószám: 14904206-1-13
 • Képviselő: Barsi Erzsébet

2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez
könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki
kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő
természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és
számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

 • Cégnév:
 • Székhely:

3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék
kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe,
telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

Ezen szolgáltatók:

– Magyar Posta
– Futárszolgálat

 • Cégnév:
 • Székhely:

4. Vagyonvédelmi szolgáltató

Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk
tartamáig – végzi a munkahelyi kamerás megfigyelést, ki és beléptetést és
az ezekhez kapcsolódó adatkezelést végzi.

A szolgáltató megnevezése:

 • Cégnév:
 • Székhely:

III. FEJEZET – MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

(1) A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók
nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok
végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és
megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához
szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

(2) A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk
(1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy
megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

1. név
2. születési név,,
3. születési ideje,
4. anyja neve,

(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató
csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség
teljesítése céljából kezel.

(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói
jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és
adatfeldolgozói.

(5) A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók
személyes adatai továbbíthatók.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését
követő 3 év.

(7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek
érvényesítésén alapul

2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat
alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely
munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása,
kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt
részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy
az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a
vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja
elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a
jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

(2) A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató
mind a munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása
alatt kitöltetheti a munkavállalókkal.

(3) Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok
hatékonyabb ellátása, megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a
munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek
kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok
nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon
történik az adatok feldolgozása.

(4) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az
ehhez szükséges feltételek.

(5) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.

(6) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése,
fenntartása , munkakör betöltése.

(7) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A
vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző
szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja
meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen
feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak
teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

(8) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését
követő 3 év.

3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok,
önéletrajzok

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve,
születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép,
telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés
(ha van).

(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása,
a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell
arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a
Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi
feladatokat ellátó munkavállalók.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat
elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni
kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát
visszavonta.

(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes
hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok
megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése
érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását
követően kell kérni a jelentkezőktől.

4. E -mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen
e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára
használhatja, annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák
egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az
ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.

(2) A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a
fiókban személyes leveleket nem tárolhat.

(3) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát
rendszeresen – 3 havonta – ellenőrizni, ennek során az adatkezelés
jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók
használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése,
továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése.

(4) Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok
gyakorlója jogosult.

(5) Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét,
biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.

(6) Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy
milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató
részéről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen szabályok szerint kerülhet
sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete,
– milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a az e-mail fiók
ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

(7) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így
elsődlegesen az e-mail címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a
munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem
személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül
vizsgálhatja.

(8) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg,
hogy a munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell
szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul
törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a
személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók
jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a
munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.

(9) A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel
kapcsolatban e szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt
jogokkal élhet.

5. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára
rendelkezésre bocsátott számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló
kizárólag munkaköri feladata ellátására használhatja, ezek magáncélú
használatát a Társaság megtiltja, ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen
személyes adatot, levelezését nem kezelheti és nem tárolhatja. A munkáltató
ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató
általi ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az előbbi1.4. pont
rendelkezései irányadók.

6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat
tekintheti meg, a személyes célú munkahelyi internethasználatot a
munkáltató megtiltja.

(2) A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes
regisztrációk jogosultja a Társaság, a regisztráció során a társaságra
utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok
megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok
törlését köteles kezdeményezni a Társaság.

(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználát a munkáltató ellenőrízheti,
amelyre és jogkövetkezményire az 1.4. pont rendelkezései irányadók.

7. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos
adatkezelés

(1) A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú
használatát, a mobiltelefon csak munkavégzéssel összefüggő célokra
használható, és a munkáltató valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait,
továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti.

(2) A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges
mobiltelefont magáncélra használta. Ezesetben az ellenőrzés akként
folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér a
telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon
a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye

felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások
költségeit a munkavállaló viselje.

(3) Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire az
1.4. pont rendelkezései irányadók.

8. Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés

(1) Beléptető rendszer (nem elektronikus) működtetése esetén tájékoztatást
kell elhelyezni az adatkezelő személyéről és az adatok kezelésének
módjáról.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, lakcíme,
gépkocsi rendszáma, belépés, kilépés ideje.

(3) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése.

(4) A személyes adatok kezelésének célja: vagyonvédelem, szerződés
teljesítése, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a
Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető,
adatfeldolgozóként a Társaság vagyonvédelmi megbízottjának
foglalkoztatottjai.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: 6 hónap

9. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

(1) Társaságunk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti
titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert
alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz,
ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a
kamera rögzít.

(2) Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése,
és az érintett hozzájárulása.

(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő
alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen
megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon
figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást
minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájékoztatás
tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által
folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített,
személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének,
tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának
helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető)
személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az
érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről
szóló tájékoztatást is.

(4) A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek,
látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és
kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló
magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt
területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer
alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

(5) A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három)
munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-,
hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági
vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és
hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és
hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy
jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne
semmisítse meg, illetve ne törölje.

(7) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan
helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így
különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például
orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan
helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése
céljából lett kijelölve.

(8) Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat – így
különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon – akkor a munkahely
teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre
kijelölt helyiségek) megfigyelhető.

(9) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a
törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a
rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató
vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője
jogosult.

IV. FEJEZET – SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók
nyilvántartása

(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése,
teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a
vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési
nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány
számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét,
honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát),
online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen
adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási
feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok
kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

(2) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás
történhet a szerződésben is.

(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldogozó részére történő átadásáról
tájékoztatni kell.

2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy
képviselőinek elérhetőségi adatai

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe,
telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy
partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás,
jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a
Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve
az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

3. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján

(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a
meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja,
hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse,
kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy
csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak
egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági
azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az
állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a
számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai
Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott
szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a
felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első
látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre
vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a
honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy
linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a
honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával
együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben
a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció
igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció
igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a
sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon,
elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken
keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

4. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk
is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy
sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére,
amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott
webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató
böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl.
választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt
gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni
beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak
használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát,
elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt
nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a
weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését,
visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások
zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve
az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és
kezeli:

• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői
(beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.
Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes
cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A
legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a
sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy
megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal
felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken
tájékozódhat:

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat,
hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően
működni cookie-k nélkül.

(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó
személyének beazonosítására.

( 5) Társaság honlapján alkalmazott sütik:

1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt,
zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a
weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között-
különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek
megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama
kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet
végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan
törlődik a számítógépéről.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

2. Hozzájárulást igénylő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó
honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás
igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen
adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze
az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül
nem adhatók át harmadik személy számára.

2.1. Használatot elősegítő sütik:

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a
honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

2.2. Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik – erről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

5. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése
céljából Facebook oldalt tart fenn.

(2) A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan
benyújtott panasznak.

(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes
adatokat a Társaság nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei
irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes
értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti
hozzászólását.

(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett
jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel
semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a
rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

V. FEJEZET – JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt
adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából
kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes
személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános

forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján
különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő
személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés
végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr
aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az
átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma,
őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony
megszűnését követő 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli,
bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és
adatfeldolgozói.

2. Kifizetői adatkezelés

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt
adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok
megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés)
céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik,
foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt
személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről
(Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a
határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes
személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét,
állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét,
társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az
adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a
munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2)
b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés
(bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony
megszűnését követő 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési,
társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és
adatfeldolgozói.

3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó
adatkezelés

(1) A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek
minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának
maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei
számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére
történő átadásig.

(2) A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a
Levéltári törvény irányadó.

VI. FEJEZET – ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden röviden
összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes
tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz
hozzáférést kapjon.

(Rendelet 15. cikk).

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő – kiegészítését.

(Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő
pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott
indokok valamelyike fennáll.

(Rendelet 17. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

(Rendelet 18. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az
adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

(Rendelet 20. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

(Rendelet 21. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés
hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben
foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és
kötelezettségekkel összhangban

(Rendelet 23. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági
jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál –
különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett
jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a
rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

(Rendelet 77. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű
döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a
panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről.

(Rendelet 78. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése
szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése
következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(Rendelet 79. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

VII. FEJEZET – RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az
érintettől gyűjtik

1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az
adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a
kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja;

d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek
érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél
jogos érdekei;

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek
kategóriái, ha van ilyen;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,
továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya,
vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének
második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és
alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére
szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes
adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és
átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő
információkról tájékoztatja:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való
jogáról;

c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett
hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett
hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint
hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy
milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból
további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően
tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2)
bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

4. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már
rendelkezik az információkkal.

(Rendelet 13. cikk)

B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az
érintettől szerezték meg

1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő
az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a
kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja;

d) az érintett személyes adatok kategóriái;

e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van
ilyen;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik
országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja
továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi
határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47.
cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett
adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése,
valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az
elérhetőségükre való hivatkozás.

2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható
adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos
érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett
hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett
hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban
való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok
nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és

g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

3. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak
szerint adja meg:

a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a
személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb
egy hónapon belül;

b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára
használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával;
vagy

c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes
adatok első alkalommal való közlésekor.

4. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő
célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést
megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2.
pontban említett minden releváns kiegészítő információról.

5. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

a) az érintett már rendelkezik az információkkal;

b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt
feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében,
vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen
adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő
intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét
is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek
védelme érdekében;

c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt
szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló
titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

(Rendelet 14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és
ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy
ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó
minden elérhető információ;

h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy
tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk
szerinti megfelelő garanciákról.

3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát
az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további
másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű
mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be
a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként
kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.

(Rendelet 15. cikk)

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő
pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját
képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az
adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik
az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében
említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.

2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi
1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett
kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk
(3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek
alapján;

d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az
adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen
személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján
korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatja.

(Rendelet 18. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9.
cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1)
bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során
az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje
a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

3. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog
nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.

(Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást
is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében
történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e
célból nem kezelhetők.

4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első
kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az
erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól
elkülönítve kell megjeleníteni.

5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a
tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált
eszközökkel is gyakorolhatja.

6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat
végrehajtása érdekében van szükség.

(Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés
hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.

2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy
teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog
teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint
jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles
megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és
jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a
jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját
kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

4. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a
Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve,
ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az
érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében
megfelelő intézkedések megtételére került sor.

(Rendelet 22. cikk)

Korlátozások

1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és
a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és
kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5.
cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás
tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát,
valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy
demokratikus társadalomban:

a) nemzetbiztonság;

b) honvédelem;

c) közbiztonság;

d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás
lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a
közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek
megelőzését;

e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű
célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági
vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási
kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;

f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése,
kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a
közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy
szabályozási tevékenység;

i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

j) polgári jogi követelések érvényesítése.

2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes
rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,

b) a személyes adatok kategóriáira,

c) a bevezetett korlátozások hatályára,

d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás
megakadályozását célzó garanciákra,

e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak
meghatározására,

f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra,
figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét,
hatályát és céljait,

g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a
korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás
célját.

(Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről.

2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban
világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét,
és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d)
pontjában említett információkat és intézkedéseket.

3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha
a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által
érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az
intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a
személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további
intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és
szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen
esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell
tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja
az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi
incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az
érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett
feltételek valamelyikének teljesülését.

(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti
hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e
rendeletet.

2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles
tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és
annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az
ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

(Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog

1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok
sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony
bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező
erejű döntésével szemben.

2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok
sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra,
ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az
érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.

3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság
székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást,
amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület
előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság
köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó
jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez
való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett
hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették
az e rendelet szerinti jogait.

2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett
szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha
az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi
jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

(Rendelet 79. cikk)

VIII. FEJEZET – AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott
intézkedésekről.

2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet.

3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha
az érintett azt másként kéri.

4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának
okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az
érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és
intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az
Adatkezelőt terheli.

6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását
kérheti.